NIDA.pl
poniedziałek, 21.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” ogłasza dodatkowy nabór uczestników projektu „Własny biznes - sposób na życie”


                                       

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”ogłasza dodatkowy nabór uczestników projektu Własny biznes - sposób na życierealizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

 

Zapraszamy wyłącznie osoby fizyczne z powiatu nidzickiego, szczycieńskiego oraz mrągowskiego, które posiadają status osoby bezrobotnej wynikający z utraty zatrudnienia w okresie od 01.01.2009 r. wyłącznie z przyczyn dotyczących pracodawcy zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w obszarach nie związanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.

 

Dodatkowy nabór zgłoszeń do udziału w projekcie będzie prowadzony w dniach 8-10 listopada 2010

W przypadku nadsyłania zgłoszeń pocztą lub kurierem o przyjęciu decyduje data wpływu do punktu przyjmowania zgłoszeń.

 

Na etapie składania formularzy zgłoszeniowych obowiązkowo trzeba załączyć:

1)     oryginał zaświadczenia z właściwego Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna (wystawione nie wcześniej niż 02.11.2010 i nie później niż 10.11.2010)

2)     ostatnie świadectwo pracy potwierdzające utratę zatrudnienia w okresie od 01.01.2009 r. z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)

Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin projektu dostępny jest na stronie www.nida.pl

Punkty przyjmowania zgłoszeń w poszczególnych powiatach:

 

nidzicki (Biuro projektu):

Nidzicka Fundacja Rozwoju  „NIDA”

ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

tel. 89-625-36-51

 

szczycieński:

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Szczytnie

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 15

 

mrągowski

Cech Rzemiosł Różnych - Związek Pracodawców w Mrągowie

ul. Brzozowa 18

 

Podczas naboru preferowane będą osoby spełniające co najmniej 2 z poniższych kryteriów:

Ø będące w wieku do 25 i powyżej 45 lat,

Ø niepełnosprawne,

Ø zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców,

Ø  kobiety, zwłaszcza powracające i wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym,

Ø pozostające bez zatrudnienia przez okres co najmniej 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat.

 

W ramach projektu zaplanowano:

Ø  szkolenia,

Ø  dotacje inwestycyjne dla około 55 beneficjentów, którzy uruchomią działalność gospodarczą,

Ø  wsparcie pomostowe dla beneficjentów, którzy otrzymają dotacje,

Ø   doradztwo dla beneficjentów, którzy uruchomią działalność gospodarczą.

 

 

Pliki do pobrania:

 

Regulamin dodatkowej rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Karta oceny formularza rekrutacyjnego 

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface