NIDA.pl
środa, 23.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
PUNKT KONSULTACYJNY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
Przedsiębiorco, potrzebujesz informacji o:
* programach wsparcia Unii Europejskiej
* sposobie wypełniania wymaganych dokumentów
* zasadach rozliczania pryznanego wsparcia
* funduszach pożyczkowych i poręceniowych
* zasadach prowadzenia działaności gospodarczej
Odwiedż Punkt Konsultacyjny
[więcej...]


Konsultanci w punkcie dostepni są od poniedziałku do piątku w dodz. od 8 do 16

w biurze Nidzickiej Fundacji Rozwoju "NIDA"

przy ul. Żeromskiego 10

tel. 89 625 20 68 wew. 11

e-mail: size=2>nida@nida.pl size=2>

Regulamin Punktu Konsultacyjnego

REGULAMIN

Punktu Konsultacyjnego (PK)

I. Założenia ogólne funkcjonowania PK

1. PK może być prowadzony przez osobę prawną, która spełnia wymogi zawarte w § 34 ust 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia z dnia 17 sierpnia 2004 r. (Dz.U nr 181 poz. 1877) w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi tj.:

a) nie działa w celu osiągnięcia zysku lub przeznacza zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez PARP,

b) posiada potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny do świadczenia bezpłatnych usług informacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorców,

c) posiada doświadczenie w świadczeniu usług informacyjnych z udziałem finansowania pochodzącego ze środków publicznych

2. Usługi świadczone przez PK są bezpłatne z uwagi na współfinansowanie ze środków wsparcia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości zgodnie z postanowieniami § 34 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U nr 181 poz. 1877) oraz Art. 6b ust 1 pkt 2 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U nr 109 poz. 1158 wraz z późniejszymi zmianami).

3. Pomoc udzielana przedsiębiorcom w postaci bezpłatnych usług PK stanowi pomoc dla tych przedsiębiorców, która może być udzielana wyłącznie jako pomoc de minimis, z uwzględnieniem art. 63 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U nr 123, poz 1291). Podmiotem udzielającym pomocy de minimis jest podmiot prowadzący Punkt Konsultacyjny.

II. Odbiorcy usług

1. Odbiorcami usług PK są mali i średni przedsiębiorcy spełniający warunki określone w Załączniku 1 do rozporządzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawach stosowania art. 87 i 88 TWE do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (DZ.Urz. WE L10 z 13.01.2001 r.) a od 1 stycznia 2005 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. (Dz. Urz. WE L63 z 28.02.2004).

2. Usługi mogą być świadczone małym i średnim przedsiębiorstwom pod warunkiem, że wartość usługi łącznie z wartością pomocy udzielonej przedsiębiorcy we wszystkich formach i z różnych źródeł w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień świadczenia usługi nie przekracza równowartości w złotych polskich kwoty 100.000 euro.

III. Zakres usług oferowanych przez Punkt Konsultacyjny

1. PK świadczy bezpłatne usługi informacyjne:

1.1. z zakresu prawa, marketingu, finansów, podatków, itp.,

1.2. n/t dostępnych programów pomocy, finansowanych z budżetu Państwa, programu Phare, funduszy strukturalnych, innych dostępnych na rynku oraz zasad ubiegania się o dotacje,

1.3. o dostępnej na rynku ofercie finansowania zewnętrznego przez banki (warunki udzielenia kredytu/pożyczki, oprocentowanie, okres kredytowania, przeznaczenie, rodzaje zabezpieczeń) oraz inne instytucje finansowe – firmy leasingowe, fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeń kredytowych, fundusze kapitałowe, itp.,

1.4. na temat możliwości i zasad uzyskiwania bardziej złożonych, wymagających od specjalisty większego zaangażowania czasowego, odpłatnych (lub częściowo odpłatnych) usług dostępnych w sieci ośrodków KSU oraz usług oferowanych przez instytucje spoza sieci KSU,

2. PK świadczy usługi informacyjne dotyczące zasad przygotowywania wniosków o udzielenie wsparcia z programów realizowanych ze środków Rządu polskiego, programu Phare, funduszy strukturalnych dostępnych w PARP, Regionalnych Instytucjach Finansujących oraz innych źródeł dostępnych na rynku, w zakresie podstawowych informacji dotyczących:

2.1. właściwego programu jako źródła finansowania planowanego przedsięwzięcia,

2.2. zakresu finansowania przedsięwzięcia z danego programu dotacji,

2.3. zasad wypełniania wniosku o udzielenie dotacji,

2.3. zasad wyboru akredytowanego wykonawcy w szczególności, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia procedury porównania ofert, w tym udostępnienie listy akredytowanych wykonawców,

2.4. warunków spełnienia kryteriów formalnych i administracyjnych przy ubieganiu się o wsparcie, w tym sprawdzenie poprawności wypełnionego wniosku o udzielenie wsparcia z punktu widzenia spełnienia w/w warunków.

3. Do zadań PK należy również prowadzenie ścisłej współpracy z Regionalną Instytucją Finansującą oraz z Lokalnymi Okienkami Przedsiębiorczości w województwie w zakresie wymiany informacji dotyczących zagadnień związanych z dostępnymi formami i instrumentami wsparcia przedsiębiorców.

4. PK zapewnia równy dostęp odbiorców oraz przejrzystość zasad świadczenia usług.

5. Usługi są realizowane i dokumentowane zgodnie z procedurą świadczenia usług przez PK stanowiącą załącznik nr 1 niniejszego regulaminu. Tylko usługi udokumentowane zaświadczeniem o pomocy de minimis, określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis uzyskanej przez przedsiębiorcę (Dz.U nr 187 poz. 1930), mogą być dofinansowane przez PARP.

IV. Zadania PK

Zadaniem PK jest:

1. Zapewnienie konsultantów, posiadających doświadczenie niezbędne do świadczenia usług, o których mowa w pkt. III.

2. W godzinach pracy PK minimum jeden konsultant musi być stale obecny w biurze.

3. Konsultanci oddelegowani do prowadzenia PK powinni posiadać:

- minimum dwuletnie doświadczenie w bezpośredniej pracy z przedsiębiorcami oraz kwalifikacje w specjalizacjach wymaganych do pracy w PK, potwierdzone w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości ,

- umiejętność dostosowania zakresu usług do indywidualnych potrzeb klientów,

- doświadczenie w działaniach służących wsparciu i promocji MSP.

4. Zapewnienie właściwie oznaczonego pomieszczenia biurowego, łatwo dostępnego dla klientów, wyposażonego w sprzęt adekwatny do oferowanych usług, zapewniającego dyskrecję rozmów prowadzonych z klientami. Miejsce i godziny pracy PK powinny być dokładnie określone, a informacja ta dostępna dla klientów.

5. Zapewnienie sprzętu gwarantującego stałą łączność z klientami (telefon, fax, poczta elektroniczna) oraz sprzętu komputerowego i oprogramowania umożliwiającego dostęp do Internetu i zasobów informacyjnych udostępnianych przez PARP w formie elektronicznej i na stronach www.

6. Świadczenie usług zgodnie z procedurą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz realizacja ich z należytą starannością.

7. Zbieranie, bieżące aktualizowanie i informowanie zainteresowanych przedsiębiorców o dostępnej w regionie ofercie finansowania zewnętrznego działalności gospodarczej.

8. Zbieranie, bieżące aktualizowanie i informowanie zainteresowanych przedsiębiorców na temat projektów pomocowych dostępnych dla MSP, w tym o projektach realizowanych w ramach środków Rządu polskiego, programu Phare, funduszy strukturalnych w szczególności o instrumentach wsparcia dostępnych w PARP i Regionalnej Instytucji Finansującej.

9. Informowanie odbiorców o działalności PARP oraz o tym, że usługi, z których korzystają są współfinansowane ze środków PARP, i że zgodnie z § 34 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U nr 181 poz. 1877) stanowią pomoc de minimis. Sposób kalkulacji udzielonej pomocy de minimis powinien byś przedstawiony klientowi.

10. Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych przygotowanych przez PARP.

11. Zbieranie informacji na temat klientów PK oraz świadczonych na ich rzecz usług na podstawie wypełnionych zaświadczeń o pomocy de minimis publicznej w formie elektronicznej, zapewnienie poufności danych klientów PK. Przy realizacji tego zadania Wykonawca projektu jest zobowiązany stosować przepisy ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz.926).

12. Zapewnienie możliwości prowadzenia przez PARP monitoringu, obejmującego badania ankietowe oraz bezpośrednie wizyty przedstawicieli PARP w przedsiębiorstwach, które korzystały z usług świadczonych przez PK, w tym informowanie odbiorców usług o prowadzonym przez PARP monitoringu.

V. Monitoring

1. PARP ma prawo do kontroli, oceny oraz monitoringu realizacji zadań PK w czasie trwania umowy i w ciągu 5 lat po jej wykonaniu, poprzez:

- wgląd do wszystkich dokumentów finansowych związanych z realizacją projektu, w szczególności do wystawionych zaświadczeń o pomocy de minimis, w siedzibie PK w której usługa była wykonywana,

- pośrednie lub bezpośrednie badania ankietowe,

- bezpośrednie wizyty przedstawicieli PARP u klientów PK.

2. Zadania PK mogą podlegać kontroli przez inne uprawnione organy, w tym Urząd Kontroli Skarbowej. PK zobowiązany jest informować klientów o możliwości przeprowadzenia kontroli.

Załączniki:

· Procedura świadczenia usług przez Punkt Konsultacyjny

Regulamin obowiązuje od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia na usługi informacyjne pomiędzy PARP a podmiotem prowadzącym PK.

Załącznik nr 1

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG

przez Punkt Konsultacyjny

Etap procedury

Czynność

Dokumentacja

Pierwszy kontakt z klientem

· Poinformowanie klienta o zasadach korzystania z bezpłatnych usług informacyjnych PK oraz o tym, że pomoc udzielona przedsiębiorcom w postaci bezpłatnych usług podlega regulacjom ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. nr 123, poz. 1291) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 17 sierpnia 2004 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi (Dz.U. nr 181 poz. 1877)

Usługi mogą być świadczone małym i średnim przedsiębiorstwom pod warunkiem, że wartość usługi łącznie z wartością pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorcy we wszystkich formach i z różnych źródeł w okresie kolejnych 3 lat poprzedzających dzień świadczenia usługi nie przekracza równowartości w złotych polskich kwoty 100.000 euro.

· Poinformowanie o ofercie usług świadczonych przez PK;

· Udostępnienie regulaminu PK (dla zainteresowanych).


Wstępna diagnoza problemu

· rozpoznanie problemu klienta;

· analiza dostępnych źródeł informacji;

· decyzja o przyjęciu zlecenia.


Zakres zadań dla Punktu

(uzgodnienie z klientem sposobu realizacji usługi)

Uzgodnienie z klientem:

· zakresu usługi;

· terminu realizacji;

· osoby realizującej usługę (w ramach personelu wykazanego w umowie);

· formy raportu (tj. sposobu dostarczenia żądanych informacji np. porada ustna, informacja na piśmie, kopia dokumentów źródłowych, itp.);


Przyjęcie zlecenia i akceptacja zakresu przez klienta

· zebranie podstawowych danych o kliencie;

· przyjęcie oświadczenia, że klient nie skorzystał z w okresie ostatnich 3 lat pomocy de minimis przewyższającej równowartość 100.000 euro;

· podpisanie przez klienta oświadczenia w formacie określonym przez PK

Realizacja usługi

· wykonanie usługi z należytą starannością.


Potwierdzenie wykonania usługi

· poinformowanie klienta o wartości udzielonej pomocy de minimis oraz sposobie kalkulacji wartości udzielonej pomocy pomocy.

· wypełnione zaświadczenie o pomocy de minimis

· potwierdzenie przez klienta odbioru zaświadczenia o pomocy de minimis – data i podpis złożony na kopii zaświadczenia o pomocy de minimis

Archiwizacja

· klasyfikacja usługi według wykazu III.1 i III.2 regulaminu PK;

· wpis do formularza ewidencji klientów i usług PK po wystawieniu zaświadczenia o pomocy de minimis;

· gromadzenie kopii zaświadczeń o pomocy de minimis w PK, w którym usługa była bezpośrednio wykonana;

· zapewnienie poufności danych klientów.

· wpisanie informacji o kliencie i usłudze do ewidencji klientów i usług PK.

· archiwizacja kopii zaświadczeń o pomocy de minimis

Sprawozdawczość

· sprawozdania okresowe i końcowe z realizacji projektu przesyłane do PARP

· obowiązek zgłaszania łącznej wartości pomocy udzielonej dla przedsiębiorców, zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. nr 123 poz. 1291).

· wydruk formularza ewidencji klientów i usług PK

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface