NIDA.pl
poniedziałek, 21.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
Zmiana zapytania ofertowego Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy
Usługa szkoleniowa (wybór trenerów)

Zamawiający:

Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA

ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

 

 

ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

z dnia 10.10.2012 r.

 

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” w związku z realizacją projektu pt. „Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy” w ramach działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; poddziałania 7.2.2 Wsparcie Ekonomii Społecznej,  informuje o zmianie zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy usługi szkoleniowej: Akademia Przedsiębiorczości Społecznej (aspekty prawne przedsiębiorstw społecznych, zarządzanie, marketing, PR w PS, księgowość PS, pisanie biznesplanu, źródła finansowania PS) w następującym zakresie:

 

I.              W zakresie opisu przedmiotu zamówienia :

 

Wykonawca zobowiązany jest określić w formularzu ofertowym obszar usług szkoleniowych które ma zamiar świadczyć.

Usługa szkoleniowa realizowana będzie w terminie od podpisania umowy do czerwca 2015 r., zgodnie z ustalonymi programami szkoleń (1 gr. szkoleniowa w 2012 r., 2 gr. w 2013 i 2014, 1 gr. szkoleniowa 2015),

 

II.            W zakresie wymagań warunków :

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

osoby realizujące usługi szkoleniowe powinny:

2.1 posiadać wykształcenie wyższe lub co najmniej 4 letnie doświadczenie (potwierdzone referencjami) w prowadzeniu szkoleń z danego zakresu tematycznego (m.in. aspekty prawne przedsiębiorstw społecznych, zarządzanie, marketing, PR w PS, księgowość PS, źródła finansowania PS)

2.2 posiadać doświadczenie zawodowe, w tym min. 2 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w obszarze ekonomii społecznej, w szczególności szkoleń mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem

2.3 potrafić rozpoznać potrzeby szkoleniowe, w oparciu o nie przygotować szkolenie oraz przeprowadzić ocenę efektów szkolenia

2.4 dysponować wystarczającą wiedzą merytoryczną i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego szkoleniem czyli ES oraz wiedzą i umiejętnościami trenerskimi potrzebnymi do realizacji programu szkoleniowego

2.5 potrafić przygotować proces szkoleniowy, który będzie uwzględniał rozwój grupy i jej potrzeby edukacyjne

2.6 posiadać doświadczenie zawodowe w obszarze ekonomii społecznej, w szczególności aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem

2.7 posiadać doświadczenie zawodowe w obszarze ekonomii społecznej, w szczególności z zakresu zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych

2.8 spełnić warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jedną usługę szkoleniową w zakresie dot. przedmiotu zamówienia. Przez pojęcie usługa szkoleniowa rozumie się prowadzenie szkoleń z danego zakresu tematycznego w ramach realizacji jednej umowy.

 

Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w formularzu oferty.

 

Ponadto wykonawca zobowiązany jest spełnić pozostałe wymagania wymienione w Rekomendacjach Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania OWES.

 

III.           W zakresie Kryteriów oceny ofert:

 

Cena                  - 50%

Doświadczenie -  50 %

 

1)    cena – 50%:

a)    oferty w tym kryterium będą oceniane w odniesieniu do najniższej ceny przedstawionej przez wykonawców,

b)    oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,

c)    ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

 

                                                oferowana wartość minimalna

wartość punktowa oferty  = ________________________________________ x 10 x 50%

                                                      oferowana wartość

 

2)    doświadczenie wykonawcy – 50%:

a)    oferty w tym kryterium będą oceniane na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty,

b)    oferty oceniane będą w odniesieniu do największej ilości usług, jaką dysponują wykonawcy powyżej minimalnej ilości określonej w punkcie warunki zamówienia

c)    ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

                                                           

 

 ilość wykonanych usług przez wykonawcę

wartość punktowa oferty  = ________________________________________________________ x 10 x 50%

                                                      maksymalną ilość wykonanych usług

 

Sumę punktów będzie stanowić kryterium cena plus doświadczenie.

 

Cenę za jeden dzień szkoleniowy (8 godz.) należy przedstawić w formularzu oferty (załącznik nr 1). Do oferty powinno zostać załączone CV oraz wykaz zrealizowanych usług o podobnym charakterze (załącznik nr 2).

 

IV.          W zakresie terminu realizacji zamówienia:

 

Zamawiający informuje iż przybliżony termin realizacji zamówienia wynosi: od listopada 2012 do czerwca 2015 r.

 

V.            W zakresie Terminu składania ofert:

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

31.10.2012 r. godz. 11.00

 

 

Załącznik nr 1

ZMIENIONY FORMULARZ OFERTOWY

(usługa szkoleniowa Akademia Przedsiębiorczości Społecznej)

 

I.     Dane dotyczące zamawiającego:

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”

ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

tel./fax. 89 625 36 51

e-mail: nida@nida.pl

 

II.    Dane dotyczące wykonawcy:

nazwa:                                                                           

siedziba:                                                                        

tel./fax:                                                                          

e-mail:                                                                           

 

III. Zakres tematyczny z jakiego mają być prowadzone szkolenia:

1.   ………………………………….

2.   ………………………………….

3.   ………………………………...

 

IV.   Średnia stawka za jeden dzień szkoleniowy (8 godz.) wynosi:

cena brutto                       

 

V.    O wyborze oferty będzie decydowała cena i  doświadczenie Wykonawcy.

 

Wykonawca oświadcza, że:

 

1. zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń oraz

2. W razie wybrania oferty Wykonawcy zobowiązuje się do realizacji zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie realizacji określonym przez Zamawiającego.

3. Przystępując do podpisania umowy nie jest powiązany z zamawiającym, beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

 

………………………………..                                                           ………………………………..

            czytelny podpis                                                                     miejscowość i data 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

 

Dotyczy zapytania ofertowego dotyczącego wyboru wykonawcy usługi szkoleniowej: Akademia Przedsiębiorczości Społecznej w następującym zakresie: aspekty prawne przedsiębiorstw społecznych, zarządzanie, marketing, PR w PS, tworzenie biznesplanu, księgowość PS, źródła finansowania PS.

 

Warunkiem udziału w postępowaniu dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia jest należyte wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej jednej usługi szkoleniowej w zakresie dot. przedmiotu zamówienia. Przez pojęcie usługa szkoleniowa rozumie się prowadzenie szkolenia z danego zakresu tematycznego w ramach realizacji jednej umowy.

 

 

L.p.

Temat szkolenia

Zakres szkolenia i liczba godzin

 

Data wykonania usługi

(dzień, miesiąc, rok)

Grupa docelowa

Nazwa i adres Odbiorcy usługi

1

2

3

4

 5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................                                                                                                                                     …...……………..….……..       

   /miejscowość, data /                                                                                                                                                            (podpis  Wykonawcy)

 

 

Do pobrania:

 

Zmienione zapytanie ofertowe

Zmieniony formularz oferty

Wykaz zrealizowanych usług

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface