NIDA.pl
poniedziałek, 21.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
Informacja dotycząca składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Własny biznes – sposób na życie II”.


Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” informuje, że

wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego wraz z załącznikami przyjmowane będą


w dniach 09-13 lipca 2012 r.
w godz. 8:00 – 16:00

 

w siedzibie Nidzickiej Fundacji Rozwoju „NIDA”

ul. Rzemieślnicza 3, 13-100 Nidzica

 

Wszystkie dokumenty należy złożyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały).

 

Wniosek, biznes plan oraz harmonogram rzeczowo finansowy należy wypełnić komputerowo, parafować na każdej stronie (strony ponumerować) i podpisać w wyznaczonym miejscu.

 

Przed złożeniem wymaganych dokumentów prosimy o zapoznanie się z
Kartą oceny formalnej wniosku Beneficjenta pomocy (Załącznik 17).

 

Poniżej zamieszczamy wykaz dokumentów, które należy złożyć przy ubieganiu się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcie pomostowego:

1.      Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego (Załącznik 1).

2.      Potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo – doradczej (wydawane w momencie składania dokumentów).

3.      Kopia dokumentu zawierającego PESEL Beneficjenta pomocy.

4.      Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa (Załącznik 7).

5.      Harmonogram rzeczowo - finansowy inwestycji (Załącznik 9).

6.      Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (do pobrania 1).

7.      Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków (do pobrania 2).

8.      Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (do pobrania 3).

9.      Oświadczenie o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowanych lub tego samego projektu na realizację, którego jest udzielana pomoc de minimis (Załącznik 14).

10.   Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko Beneficjentowi pomocy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań (do pobrania 4).

11.   Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy (Załącznik 23) lub

12.   Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (Załącznik 12).

13.   Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik 21).

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface