NIDA.pl
poniedziałek, 21.01.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Aktualności
Aktualności
Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w ramach projektu „Własny biznes – sposób na życie”.


                                     

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA”  informuje, iż warunkiem podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego jest złożenie przez Beneficjenta Pomocy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnej informacji o możliwości przyznania dofinansowania następujących dokumentów:

  •  kopii dokumentu poświadczającego zarejestrowanie działalności gospodarczej (wpis do KRS lub innego właściwego rejestru),
  • kopii dokumentu poświadczającego nadanie numeru REGON dla prowadzonej działalności gospodarczej (wymagana w momencie otrzymania z GUS),
  • kopii dokumentu poświadczającego zgłoszenie w ZUS (ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS prowadzonej działalności gospodarczej,
  • kopii dokumentu poświadczającego nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP);
  • umowy na prowadzenie rachunku bankowego;
  • zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego wydatkowania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,
  • zobowiązanie do przeznaczenia całej kwoty środków uzyskanej w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT na prowadzoną działalnością gospodarczą.
  • oświadczenia o nieotrzymaniu innej pomocy dotyczącej tych samych kosztów kwalifikowalnych lub tego samego projektu, na realizację którego udzielana jest pomoc de minimis,
  • zabezpieczenia zwrotu otrzymanego wsparcia – weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie w jednej z proponowanych poniżej form (do wyboru):

            - ustanowienie hipoteki;

            - akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się Pożyczkobiorcy i                   Poręczycieli  rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c.;

           - poręczenie osób fizycznych: 2 osoby fizyczne zatrudnione na czas       nieokreślony lub określony do minimum 30 czerwca 2012 roku oraz   inne osoby (np. prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą, emeryci bądź renciści) uzyskujące dochód brutto nie niższy niż 1.500,00 zł        miesięcznie, które nie ukończyły 65-go roku życia lub 1 osoba       spełniająca wymienione wcześniej warunki – uzyskująca dochód brutto         nie niższy niż 2.000,00 zł miesięcznie, Poręczycielem nie może być:     pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego    lub innego, pracownik w okresie wypowiedzenia, osoba będąca   poręczycielem bądź mająca zobowiązania wobec innych instytucji,            współmałżonek osoby ubiegającej się o przyznanie środków bądź         poręczyciela – dotyczy także małżonków posiadających intercyzę.     Beneficjent ma prawo żądać dokumentów potwierdzających status            materialnych poręczyciela, jak również do Beneficjenta należy      ostateczna decyzja o jego zaakceptowaniu.

 

pełna lista aktualności
ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface