NIDA.pl
sobota, 23.02.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Programy / Fundusze Pożyczkowe / linia RPO 2
linia RPO 2

 

Fundusz Pożyczkowy linia Regionalny Program Opreacyjny Warmia i Mazury (RPO 2)

 

Dla kogo

Fundusz udziela pożyczek, które przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, mających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub inwestujących  na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Pożyczki udzielane są również przedsiębiorcom, o których mowa wyżej rozpoczynającym działalność gospodarczą.

Przeznaczenie pożyczki

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych.

Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki są ściśle związane z celami przedsięwzięcia i stanowią wydatki w kwotach brutto w szczególności na:

·         zakup środków trwałych, takich jak: grunty, budowle, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, inne ruchomości,

·         zakup przedmiotów, o których mowa w pkt. 1 nie zaliczonych do środków trwałych,

·         zakup wartości niematerialnych i prawnych,

·         zakup usług obcych np. robót: budowlanych, remontowych, montażowych i instalacyjnych, usług projektowych, usług: doradztwa specjalistycznego, sporządzania ekspertyz, przeprowadzania badań i analiz, usług szkoleniowych i promocji,

·         zakup środków obrotowych przez przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność gospodarczą i/lub w przypadku nowego przedsięwzięcia realizowanego przez przedsiębiorcę i/lub zmiany profilu/rozszerzenia/zwiększenia działalności, przy czym  dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców mających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,

·         kaucje, zaliczki, opłaty franczyzowe itp., pod warunkiem, że ich zwrot przeznaczony zostanie na spłatę pożyczki lub na dalszy rozwój firmy.

Warunki udzielenia pożyczki

Pożyczki oprocentowane są nie niżej niż według właściwej stopy referencyjnej,  obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, ustalanej na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody stóp referencyjnych i dyskontowych, publikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania (spłaty pożyczki).

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi  120.000 zł.

Maksymalny okres finansowania 7 lata (84 miesiące).

Minimalny wkład własny w przedsięwzięcie wynosi 10 %.

Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości: 0,5 % kwoty udzielonej pożyczki  dla przedsiębiorców mających siedzibę w powiecie nidzickim i 1 % kwoty udzielonej pożyczki dla pozostałych przedsiębiorców.

Zabezpieczenie pożyczki

Obligatoryjne:
• Weksel „in blanco” z deklaracją wekslową.

Opcjonalne, m.in.:

• poręczenie Funduszu Poręczeń Kredytowych,

• poręczenie osób trzecich,

• przeniesienie własności rzeczy ruchomej na zabezpieczenie,

•zastaw rejestrowy,

•przelew (cesja wierzytelności na zabezpieczenie,

• hipoteka,

• blokada środków na rachunku bankowym połączona z przyjęciem nieodwołanego pełnomocnictwa do dysponowania przez fundusz pożyczkowy środkami złożonym na tym rachunku.

 

 Fundusz Pożyczkowy – linia RPO jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1: Przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu, Poddziałanie 1.2.2 Fundusze poręczeniowe i  pożyczkowe.

 

Regulamin

Wniosek o pożyczkę

Wywiad z Pożyczkobiorcą

Biznes plan

Informacja o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa (forma opodatkowania: pełna księgowość)

Informacja o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa (forma opodatkowania zasady ogólne i ryczałt)

Oświadczenie Pożyczkobiorcy i Współmałżonka

Oświadczenie Poręczyciela i Współmałżonka Poręczyciela

Upoważnienie Przesdiębiorcy

Upoważnienie Konsunemta

 

ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface