NIDA.pl
sobota, 23.02.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Programy / WŁASNY BIZNES - SPOSÓB NA ŻYCIE II (Działanie 6.2) / Najczęściej zadawane pytania
Najczęściej zadawane pytania

 

„Własny biznes – sposób na życie II” – najczęściej zadawane pytania.

 

Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” informuje, iż w zakładce projektu „Własny biznes – sposób na życie II” dostępne są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące projektu.

 

 1. Czy Formularz kwalifikacyjny ma być wypełniony komputerowo czy może być ręcznie ?

Odpowiedź:

Formularz kwalifikacyjny należy wypełnić komputerowo lub odręcznie (drukowanymi literami).

2.    Czy dokumentację zgłoszeniową trzeba dostarczyć osobiście czy można drogą elektroniczną?

Odpowiedź:

Dokumenty rekrutacyjne  można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty. Nie ma  możliwości składania dokumentów drogą elektroniczną.

3.    Czy wszystkie osoby biorące udział w projekcie otrzymają dofinansowanie i w jakiej wysokości?

Odpowiedź:

Udział w projekcie nie jest jednoznaczny z otrzymaniem jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Z grupy około 45 uczestników projektu minimum 33 osoby otrzymają wsparcie finansowe w średniej kwocie 35 718,18 zł.

4.    Zastanawiam się jak wypełnić pole „Planowany termin rozpoczęcia działalności”, który jest zależny od pozytywnej decyzji w sprawie wniosku.

Odpowiedź:

Planowanym terminem wypłaty jednorazowych dotacji inwestycyjnych jest sierpień bieżącego roku. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” zastrzega sobie zmianę terminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Zaleca się aby w miejscu „Planowanego terminu …” zamieszczać informację, iż działalność będzie założona po uzyskaniu informacji o otrzymaniu jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Opierając się na założeniach można też wpisać sierpień 2012 r.

 

5.    Czy osoba (bezrobotna), która składa Formularz kwalifikacyjny do projektu „Własny biznes – sposób na życie II” może wcześniej złożyć wniosek o dotację z Powiatowego Urzędu Pracy?

Odpowiedź:

Zgodnie z regulaminem projektu jednym z załączników składanych przez kandydata  jest oświadczenie, iż nie uczestniczy on w tym samym czasie w innym projekcie w ramach Działania 6.2, oraz nie korzysta równolegle z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków FP, PFRON i innych środków unijnych.

Zatem sam fakt ubiegania się o środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w różnych projektach (z różnych źródeł) nie oznacza uczestniczenia w tym projekcie. W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji w sprawie przyznania dotacji kandydat powinien zdecydować się na jedno źródło.

6.    Czy osoba, która jest na wypowiedzeniu umowy o pracę do końca kwietnia bieżącego roku może ubiegać się o udział w projekcie?

Odpowiedź:

 W dniu złożenia dokumentów rekrutacyjnych osoba ta posiada status osoby pracującej. Niemniej jednym z załączników do ww. dokumentów jest oświadczenie o nie dokonaniu zmiany statusu na rynku pracy do momentu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie. W związku z tym, iż nabór do projekt trwa do 30 kwietnia b.r. osoba, o której mowa będzie posiadała status osoby zatrudnionej. Do momentu ewentualnego zakwalifikowania się do projektu jej status na rynku pracy ulegnie zmianie i będzie to niezgodne z oświadczeniem, które przedłoży..

7.    Jaki  maksymalny wiek może mieć dziecko kobiety, która chce wziąć udział w projekcie jako powracająca lub wchodząca po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka?

Odpowiedź:

Zgodnie z definicją kobieta powracająca bądź wchodząca po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka jest to kobieta, która nie posiada stałego zatrudnienia wykonywanego przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych, przy czym do okresu tego nie należy wliczać czasowych umów cywilnoprawnych zawieranych na okres krótszy niż 12 miesięcy, a także okresu trwania urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Dziecko może pozostawać pod opieką do osiągnięcia pełnoletności.

8.    Czy osoba bezrobotna przebywająca na zwolnieniu lekarskim może się ubiegać o udział w projekcie?

Odpowiedź:

Zgodnie z Regulaminem osoba bezrobotna potwierdza swój status przedkładając zaświadczenie z właściwego urzędu pracy. Ponieważ osoba bezrobotna przebywająca na zwolnieniu lekarskim nadal występuje w PUP jako osoba bezrobotna i może przedłożyć w/w zaświadczenie, może również ubiegać się o udział w projekcie.

9.    Czy w przypadku ubiegania się o sfinansowanie zakupu środka transportu limit podany w Regulaminie nie obowiązuje tylko  w przypadkach wymienionych w Regulaminie (czy jest to katalog zamknięty)?

Odpowiedź:

Zgodnie z § 10 pkt. 4 ppkt. a Regulaminu projektu „…Zakup środka transportu możliwy jest do wysokości: powyżej 10 000 zł – dotyczy tylko działalności: nauka jazdy (PKD 85.53), działalność gospodarcza związana z usługami przeprowadzki (PKD 49.42.Z), usługi wynajmu środka transportu osób np. do ślubów (PKD 77.1);…”. Rodzaje działalności wymienione w regulaminie projektu stanowią katalog zamknięty.

 

10.  Czy  przy ubieganiu się o dotację jest wymagany wkład własny?

Odpowiedź:

Wkład własny do projektu „Własny biznes – sposób na życie II” nie jest wymagany.

 

11.  Czy można dokonywać zakupów używanych urządzeń, maszyn?

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniem Regulaminu projektu (§ 10 pkt. 4 ppkt. a):

„Koszt nabycia używanych środków trwałych może być uznany za kwalifikowalny,
pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

·    w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków publicznych krajowych lub pochodzących z funduszy Unii Europejskiej (dokumentem poświadczającym ten fakt może być oświadczenie sprzedawcy);

·    cena środka trwałego nie przekracza wartości rynkowej, określonej na dzień zakupu i jest niższa od ceny nowego środka trwałego;

·    środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy;

·    w przypadku zakupu środka trwałego poza granicami kraju wymagane jest posiadanie dokumentów zakupu w języku polskim sporządzonych przez osobę uprawnioną.

Jeżeli cena nabycia używanego środka trwałego będzie wyższa, niż jego wartość rynkowa ustalona przez niezależnego rzeczoznawcę, różnica między ceną nabycia a wartością rynkową nie jest wydatkiem kwalifikowalnym.

 

12.  Jaki jest orientacyjny okres wypłaty dotacji?

Odpowiedź:

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem projektu wyplata jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest przewidziana na sierpień bieżącego roku. Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” zastrzega sobie zmianę terminu w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności.

 

13.  Czy w przypadku udziału w projekcie przyszłych członków spółdzielni socjalnej każdy z kandydatów składa odrębny Formularz kwalifikacyjny?

Odpowiedź:

Formularz kwalifikacyjny składa każdy z przyszłych członków spółdzielni socjalnej jako osoba fizyczna. Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz z zapisami dokumentów programowych PO KL, wsparcie w ramach Działania 6.2 kierowane jest do osób fizycznych rozumianych jako indywidualni uczestnicy projektu. Nie ma zatem znaczenia fakt, że osoby te po otrzymaniu wsparcia na założenie spółdzielni/spółdzielni socjalnej stają się członkami podmiotu posiadającego osobowość prawną – należy traktować je nadal jako indywidualnych uczestników projektu. Wynikiem przyjęcia takiego podejścia jest m. in. obowiązek podpisania umowy o przekazanie środków finansowych na założenie spółdzielni /spółdzielni socjalnej, jak również umowy o przekazanie wsparcia pomostowego, indywidualnie z każdym uczestnikiem projektu.

 

14.  Czy dla spółdzielni socjalnej tworzy się wspólny biznes plan czy każdy członek w/w spółdzielni sporządza odrębny?

Odpowiedź:

Zgodnie z interpretacją Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Dopuszczalne oraz zasadne jest przyjęcie rozwiązania polegającego na opracowaniu jednego biznes planu przez osoby planujące wspólnie założenie spółdzielni/spółdzielni socjalnej w ramach jednego projektu”.

 

15.  Osoba składająca formularz kwalifikacyjny na dzień jego złożenia kwalifikuje się do osób z grupy do 25 roku życia, jednak 30 kwietnia kończy 25 lat. Czy przyznane zostaną jej punkty za wiek? Który termin uznać za decydujący: dzień złożenia formularza czy dzień przystąpienia do projektu (podpisania deklaracji uczestnictwa)?

 

Odpowiedź:

            Wiek badany jest na moment złożenia przez uczestnika formularza rekrutacyjnego.       Zatem jeśli w dniu złożenia nie ma jeszcze ukończonych 25 lat, to zgodnie z regulaminem powinien otrzymać dodatkowe punkty w tym zakresie.

16.  Czy stopień lekki niepełnosprawności, tzw. 3 stopień, oznacza że w myśl projektu osoba ta jest osobą niepełnosprawną?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 3 pkt. 1. Ustawy z dnia 27 sierpnia1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 j.t.): „Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą:

1) znaczny;

2) umiarkowany;

3) lekki.”

W związku z powyższym i w myśl Regulaminu projektu osoba posiadająca lekki stopień niepełnosprawności zalicza się do osób niepełnosprawnych.

 

17.  Czy grupa inicjatywna która uczestniczy we wsparciu w ramach 7.2.2 może złożyć dokumenty do projektu „Własny biznes – sposób na życie II”?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z postanowieniem § 4 pkt. 1. ppkt. e) Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która:… nie uczestniczy w tym samym czasie w innym projekcie w ramach Działania 6.2, a także nie korzysta z innych środków publicznych na pokrycie wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach PO KL”.

18.  Co to znaczy usługa transportowa? Czy usługa transportowa to transport uszkodzonych, powypadkowych jednośladów z Włoch i Niemiec do Polski?

 

Odpowiedź:

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej: Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z)

Sekcja ta obejmuje:
- działalność związaną z przewozem osób lub towarów realizowaną przez transport kolejowy, rurociągowy, drogowy, wodny lub powietrzny,
- działalność wspomagającą przewozy świadczoną przez stacje, porty, dworce kolejowe, autobusowe itp. terminale w zakresie kontroli ruchu, obsługi pasażerów, bagażu i ładunków,
- wynajem sprzętu transportowego z kierowcą lub załogą,
- działalność pocztową i kurierską.
Sekcja ta nie obejmuje:
- wykonywania generalnych przeglądów i napraw środków transportu, z wyłączeniem

 

  ASHOKA
    
  RSWI
    
  KSFP
    
  PARP
    
  2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface