NIDA.pl
sobota, 23.02.2019
english version
RAJSKI OGRÓD
Karta rabatowa
Wiedza kluczem do sukcesu
PARTNERZY I SPONSORZY
pafw
FWW
Garncarska Wioska
ban spółdzielczy
Akademia
WMARR
Batory
ASHOKA
NFL
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Instytut
Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
WFOs
LGD
PUP Nidzica
Jesteś tutaj: / Programy / Fundusze Pożyczkowe / linia RPO1
linia RPO 1

 

Fundusz Pożyczkowy linia Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO 1)

Dla kogo

Fundusz udziela pożyczek, które przeznaczone są przede wszystkim dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców  i osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorstw będących w fazie ekspansji, mających siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub inwestujących  na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Przeznaczenie pożyczki

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczki przeznaczone wyłącznie na finansowanie przedsięwzięć gospodarczych podnoszących mobilność i konkurencyjność  istniejących przedsiębiorstw oraz na przedsięwzięcia związane z utworzeniem nowego przedsiębiorstwa.

Koszty kwalifikowane do finansowania ze środków pożyczki są ściśle związane z celami przedsięwzięcia i stanowią wydatki w kwotach brutto w szczególności na:

zakup środków trwałych, takich jak: grunty, budowle, budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, maszyny, urządzenia, aparaty, środki transportu, narzędzia, przyrządy, wyposażenie, inne ruchomości,

zakup przedmiotów, o których mowa w pkt. 1 nie zaliczonych do środków trwałych,

zakup wartości niematerialnych i prawnych,

zakup usług obcych np. robót: budowlanych, remontowych, montażowych i instalacyjnych, usług projektowych, usług: doradztwa specjalistycznego, sporządzania ekspertyz, przeprowadzania badań i analiz, usług szkoleniowych i promocji,

zakup środków obrotowych (zwiększenie środków obrotowych firmy wykraczające poza dotychczasowy profil firmy i dotychczasowy rozmiar prowadzonej działalności), kaucje, zaliczki, opłaty franczyzowe itp., pod warunkiem, że ich zwrot przeznaczony zostanie na spłatę pożyczki lub na dalszy rozwój firmy.

Warunki udzielenia pożyczki

Pożyczki oprocentowane są nie niżej niż według właściwej stopy referencyjnej,  obowiązującej w dniu zawarcia umowy pożyczki, ustalanej na podstawie Komunikatu Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody stóp referencyjnych i dyskontowych, publikowanego w Dzienniku Urzędowym unii Europejskiej.

Oprocentowanie jest stałe w całym okresie finansowania (spłaty pożyczki).

Pożyczki są udzielane po przeprowadzeniu analizy ryzyka ich niespłacenia i po ustanowieniu należytego zabezpieczenia spłaty.

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi  300.000 zł.

Maksymalny okres finansowania 7 lata (84 miesiące).

Minimalny wkład własny w przedsięwzięcie wynosi 10 %.

Pożyczki nie są udzielane przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji , w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw.

Fundusz pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości: 0,5 % kwoty udzielonej pożyczki  dla przedsiębiorców mających siedzibę w powiecie nidzickim i 1 % kwoty udzielonej pożyczki dla pozostałych przedsiębiorców.

Zabezpieczenie pożyczki

Obligatoryjne:
  • Weksel „in blanco” z deklaracją wekslową
Opcjonalne:
  • Poręczenie instytucji finansowych
  • Przewłaszczenie własności dóbr zakupionych przez Pożyczkobiorcę lub innych dóbr Pożyczkobiorcy;
  • Ustanowienie hipoteki;
  • Zastaw rejestrowy;
  • Polisy ubezpieczeniowe na życie;
  • Cesja wraz z polisą ubezpieczenia;
  • Przelew wierzytelności;
  • Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się Pożyczkobiorcy i Poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c.;
  • Poręczenie osób fizycznych

 

Fundusz Pożyczkowy – linia RPO jest finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Warmia i Mazury” na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1: Przedsiębiorczość, Działanie 1.2 Wzrost potencjału instytucji otoczenia biznesu, Poddziałanie 1.2.2 Fundusze poręczeniowe i  pożyczkowe.

 

Regulamin

Wniosek

Wywiad z Pożyczkobiorcą

Biznes plan

Informacja o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa (forma opodatkowania: pełna księgowość)

Informacja o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa (forma opodatkowania zasady ogólne i ryczałt)

Oświadczenie Pożyczkobiorcy i Współmałżonka

Oświadczenie Poręczyciela i Współmałżonka Poręczyciela

Upoważnienie Przedsiębiorcy

Upoważnienie Konsumenta

ASHOKA
  
RSWI
  
KSFP
  
PARP
  
2006 - 2019 © Nidzicka Fundacja Rozwoju "NIDA"; wszelkie prawa zastrzeżone CMS by WEB interface